financieel

Betaling

De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering als Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ. Bij uw ziektekostenverzekering betaalt u het eigen risico specialist voor het jaar waarin de behandeling start.

Vergoedingen 2022
Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg bekostigd wordt. In het zorgprestatiemodel is afgesproken op welke wijze u uw zorg vergoed krijgt en hoe behandelaren uw zorg in rekening moeten brengen. Er staan tevens afspraken in over hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Uitgangspunten van het zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke rekeningen, ook voor u als client. Hier is een informatiefolder van het zorgprestatiemodel voor cliënten.

Wanneer u reeds bij mij in behandeling bent hoeft u zelf niets te doen. Wel zult u een aantal veranderingen merken ten aanzien van hoe uw behandeling eerder in rekening werd gebracht. Tot 2022 werd een behandeling pas bij het afsluiten van de behandeling danwel na 365 dagen in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2022 zal ik alle onderdelen van de behandeling noteren volgens de afspraken van het ZPM en de zorgverzekeraar en u eens per maand de rekening op een veilige manier toesturen.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel verwijs ik u naar deze webiste.

 

Generalistische Basis GGZ

Omdat de overheid nieuwe eisen heeft gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden zijn er in de GBGGZ vier zorgproducten met tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen één van deze producten behandeld. Zowel de directe tijd ( consulten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd  (bv. overleg, rapportage en administratie)  valt binnen deze producten. De nota van een zorgproduct wordt aan het eind van de behandeling ingediend.

Specialistische GGZ

 

De SGGZ is voor  complexe GGZ aandoeningen en hiervoor geldt een uitgebreidere vergoedingsregeling. De Nza heeft bepaald dat de kosten voor deze zorg volgens strikte regelgeving in rekening gebracht worden middels zogenaamde Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s). Zowel de directe tijd ( consulten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd  (bv. overleg, rapportage en administratie)  valt binnen de DBC’s. De hoogte van de factuur is afhankelijk van de diagnose en de staffel waar de hoeveelheid geregistreerde tijd in valt. De nota voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling ingediend, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent. Voor een behandeling die langer dan 1 jaar duurt wordt een vervolg-DBC geopend.

 

Gecontracteerde zorg

Met alle zorgverzekeraars heeft psychotherapietulp samen met de franchiseorganisatie 1np een contract. De kosten voor verzekerde zorg worden dan rechtstreeks door Psychotherapietulp gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt de volledige declaratie aan Psychotherapietulp. Houd hierbij rekening met het verplicht eigen risico.

 • Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, FBTO, Avero, OZF, Agis
 • Univé, VGZ, IZA, Trias, Zekur, Bewuzt, UMC zorgverzekeringen, IZZ, Zorgsaam, Goudse
 • Menzis, Anderzorg
 • CZ , DeltaLloyd , Ohra
 • ONVZ, ASR, ENO, Salland, De Amersfoortse, Ditzo, PNO, Zorg & Zekerheid, VvAA, BeterDichtbij, HollandZorg, Energiek, Aevitae, IAK en Caresco
 • De Friesland

 

Niet gecontracteerde zorg

Wanneer u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee 1NP geen contract  heeft, dan krijgt u na afloop van het zorgtraject een factuur toegestuurd die u zelf dient te betalen. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar. Heeft u een restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de door ons geboden zorg meestal geheel vergoed. Heeft u een ander soort polis, zoals een naturapolis, dan worden de kosten 50-80% vergoed.

 

Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent er vergoed wordt van een factuur van een niet gecontracteerde GGZ instelling en wat de overige voorwaarden zijn.

 1. Tarieven
  Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100  % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de BGGZ in het lopende jaar.

 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de SGGZ in het lopende jaar
 
 • Tarief zelfbetalers
  • Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a.
 • Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie vraag a.
   
 1. Voorwaarden en tarief no-show:
  Bij afwezigheid of afmeldingen buiten 24 uur kan u een rekening gestuurd worden a 75 euro. Bij meer dan twee ongebruikte afspraken zonder goede reden wordt de behandeling eenzijdig gestopt ten bate van anderen die wachten op behandeling

  

 

 

Privacy

Uw therapeut waarborgt te allen tijde uw privacy en heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Over uw bezoek aan de praktijk wordt zonder uw (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie

 

Dossiervorming

Uw informatie komt in een digitaal dossier. Alleen uw therapeut heeft toegang hier toe. Zelf heeft u het recht op inzage of kopieën uit het dossier. De privacy en kwaliteitsbewaking van het dossier is toevertrouwd aan de franchise organisatie 1NP.

 

Acute / vervangende hulp

Psychotherapietulp is een ambulante organisatie. Wij hebben geen 24 X 7 openstelling en kunnen u dus niet altijd helpen in crisissituaties. Natuurlijk doen wij er alles aan binnen onze openingstijden een u eerder te zien als dat nodig is en om acute situaties het hoofd te bieden. Wanneer er echter niet lukt of er sprake is van een crisis situatie buiten kantooruren, dan kan u een beroep doen op uw huisarts. Mogelijk kan hij u zelf helpen en zonodig in contact brengen met de crisisdienst van propersona. Bij acute nood belt u de nacht/weekend dienst H.A.P van de huisarts 0900-7060504

Ook bestaat de mogelijkheid om via 1np (0900-5553000) een tijdelijk vervangende therapeut te krijgen

 


Klachtenregeling

Klachten over de psychologische behandeling of over hoe er met u wordt omgegaan kunt u het beste eerst bespreken met mij. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LvvP), of het tuchtcollege van de overheid, of patientenorganisatie (IKG)

LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht

Centraal tuchtcollege Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag