Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: tulp, praktijk voor psychotherapie

Naam regiebehandelaar: Maarten Tulp

E-mailadres: praktijk@tulp.nu

KvK nummer: 11068743

Website: praktijk@tulp.nu

BIG-registraties: 19049269525

Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut - Supervisor VGCt - EMDR europe practitioner

Basisopleiding: GZ-psycholoog - Klinisch psycholoog

AGB-code praktijk: 94055171

AGB-code persoonlijk: 94001588

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Angststoornissen Stemmingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Individuele therapie

Groepstherapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Maarten Tulp, 19049269525

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Walter de Vries, Psychotherapeut, BIG 09052101816 Christi van Proosdij, GZ-psycholoog, BIG

19056722016 Chaja Kaufman, Klinisch psycholoog, BIG 19041506425 Gert de Ruiter, psychiater, BIG

19045744201 Ester Riphagen-Regtien, huisarts, BIG 19045619101 Annette van der Aa, huisarts, BIG

89054363701 Jan Keukens, huisarts, BIG 29022007801 Chris van Tuyll, huisarts, BIG 29024367501

Ester Hilkens, huisarts, BIG 19056426401 Christine Schut, huisarts, BIG 09063075801 Martin Schut,

huisarts, BIG 79058688701

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Multi disciplinair overleg, op- en afschaling zorg, consultatie en medicatie

 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij mijzelf en de huisartsen uit

mijn netwerk Ester Riphagen-Regtien, huisarts, BIG 19045619101 Annette van der Aa, huisarts, BIG

89054363701 Jan Keukens, huisarts, BIG 29022007801 Chris van Tuyll, huisarts, BIG 29024367501

Ester Hilkens, huisarts, BIG 19056426401 Christine Schut, huisarts, BIG 09063075801 Martin Schut,

huisarts, BIG 79058688701 huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: De huisartsenpost (HAP) in Tiel en via hen bij de GGZ-instelling propersona - acute dienst

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, FBTO, Avero,

OZF, Agis Univé, VGZ, IZA, Trias, Zekur, Bewuzt, UMC zorgverzekeringen, IZZ, Zorgsaam, Goudse

Menzis, Anderzorg CZ , DeltaLloyd , Ohra ONVZ, ASR, ENO, Salland, De Amersfoortse, Ditzo, PNO,

Zorg & Zekerheid, VvAA, BeterDichtbij, HollandZorg, Energiek, Aevitae, IAK en Caresco De Friesland

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psychotherapietulp.nl/financieel/

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow

tarief: www.psychotherapietulp.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVPkwaliteitscriteria.

pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachtencommissie van LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN &

PSYCHOTHERAPEUTEN.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

 

 

LvvP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, (030) 236 43 38, Centraal tuchtcollege Centraal Tuchtcollege

 

voor de Gezondheidszorg, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

 

 

De geschillenregeling is hier te vinden

 

 

 

Link naar website: https://www.psychotherapietulp.nl/informatie/klachtenregeling/

 

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

 

 

 

Naam vervangend behandelaar:

 

Walter de Vries, psychotherapeut, Culemborg Christi van Proosdij, Psychotherapeute Rijswijk (GLD),

 

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

 

overlijden of andere calamiteiten:

 

 

 

Ja

 

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

 

doorloopt

 

 

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

 

 

 

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

 

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

 

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

 

toepassing- per diagnose.

 

Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

 

https://www.psychotherapietulp.nl/informatie/wachtlijst/

 

 

12. Aanmelding en intake

 

 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

 

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

 

 

 

De aanmeldprocedure 1. U belt de praktijk voor een korte kennismaking: 0345-501395. 2.

 

Inschrijving via de website: klik hier / keuze Basis GGZ of Specialistische GGZ / zoek op naam: “Tulp”/

 

Klik op zoeken / Klik op het bolletje "b/s" in de kaart / Klik op inschijven / Vul het formulier in /

 

Verzend het formulier / Wacht op bevestiging via uw email. Let op: Bij inschrijving heeft u uw

 

verwijsbrief van de huisarts en uw identiteitskaart nodig. Bij geen internet kan u geholpen worden

 

door het secretariaat: 0900-5553000.

 

 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

 

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

 

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

 

 

 

Ja

 

 

13. Diagnostiek

 

 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

 

 

 

Naam: Maarten Tulp

 

 

Generalistische basis ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 

 

 

9402 Psychotherapeut

 

9405 Klinisch psycholoog

 

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 

 

 

9402 Psychotherapeut

 

9405 Klinisch psycholoog

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

 

 

14. Behandeling

 

 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

 

 

 

Naam: Maarten Tulp

 

 

Generalistische basis ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 

 

 

9402 Psychotherapeut

 

9405 Klinisch psycholoog

 

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 

 

 

9402 Psychotherapeut

 

9405 Klinisch psycholoog

 

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

 

 

 

Naam: Maarten Tulp

 

 

Generalistische basis ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 

 

 

9402 Psychotherapeut

 

9405 Klinisch psycholoog

 

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 

 

 

9402 Psychotherapeut

 

9405 Klinisch psycholoog

 

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

 

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

 

 

 

Ja

 

 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

 

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

 

 

 

Ja

 

 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

 

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

 

volgt:

 

 

 

In het eerste afspraak maakt u kennis met uw therapeut en wordt er met u samen onderzocht wat

 

uw problemen zijn. In het tweede gesprek wordt er aan de hand van het verslag van dit onderzoek

 

gekeken of uw therapeut u goed begrepen heeft. Op basis hiervan wordt er een behandelplan

 

gemaakt waarin staat wat u van uw therapeut kan verwachten, wat er van u wordt verwacht en

 

hoeveel bijeenkomsten we denken nodig te hebben. De conclusies en het behandelplan krijgt u op

 

papier mee naar huis bij wijze van overeenkomst

 

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

 

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 

 

 

IDe meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten. Uw behandeling wordt regelmatig

 

met u geevalueerd in een apart gesprek, met klachten-vragenlijsten en met een z.g. ROM-meting

 

 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

 

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

 

 

 

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Minimaal na 10 consulten

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Dit wordt gedaan zowel met het instrument de CQI en als vast onderdeel in gesprek

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Maarten Tulp

Plaats: Zoelmond

Datum: 30-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja