Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
 
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: tulp, praktijk voor psychotherapie
Naam regiebehandelaar: Maarten Tulp
E-mailadres: praktijk@tulp.nu
KvK nummer: 11068743
Website: praktijk@tulp.nu
BIG-registraties: 19049269525
Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut - Supervisor VGCt - EMDR europe practitioner
Basisopleiding: GZ-psycholoog - Klinisch psycholoog
AGB-code praktijk: 94055171
AGB-code persoonlijk: 94001588
 
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
 
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angststoornissen Stemmingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Individuele therapie
Groepstherapie
 
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Maarten Tulp, 19049269525
 
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
 
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Walter de Vries, Psychotherapeut, BIG 09052101816 Christi van Proosdij, GZ-psycholoog, BIG
19056722016 Chaja Kaufman, Klinisch psycholoog, BIG 19041506425 Gert de Ruiter, psychiater, BIG
19045744201 Ester Riphagen-Regtien, huisarts, BIG 19045619101 Annette van der Aa, huisarts, BIG
89054363701 Jan Keukens, huisarts, BIG 29022007801 Chris van Tuyll, huisarts, BIG 29024367501
Ester Hilkens, huisarts, BIG 19056426401 Christine Schut, huisarts, BIG 09063075801 Martin Schut,
huisarts, BIG 79058688701
 
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Multi disciplinair overleg, op- en afschaling zorg, consultatie en medicatie
 
 
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij mijzelf en de huisartsen uit
mijn netwerk Ester Riphagen-Regtien, huisarts, BIG 19045619101 Annette van der Aa, huisarts, BIG
89054363701 Jan Keukens, huisarts, BIG 29022007801 Chris van Tuyll, huisarts, BIG 29024367501
Ester Hilkens, huisarts, BIG 19056426401 Christine Schut, huisarts, BIG 09063075801 Martin Schut,
huisarts, BIG 79058688701 huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
 
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: De huisartsenpost (HAP) in Tiel en via hen bij de GGZ-instelling propersona - acute dienst
 
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, FBTO, Avero,
OZF, Agis Univé, VGZ, IZA, Trias, Zekur, Bewuzt, UMC zorgverzekeringen, IZZ, Zorgsaam, Goudse
Menzis, Anderzorg CZ , DeltaLloyd , Ohra ONVZ, ASR, ENO, Salland, De Amersfoortse, Ditzo, PNO,
Zorg & Zekerheid, VvAA, BeterDichtbij, HollandZorg, Energiek, Aevitae, IAK en Caresco De Friesland
 
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psychotherapietulp.nl/financieel/
 
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.psychotherapietulp.nl
 
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVPkwaliteitscriteria.
pdf
 
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtencommissie van LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN &
PSYCHOTHERAPEUTEN.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%9b. Mijn
 
patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LvvP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, (030) 236 43 38, Centraal tuchtcollege Centraal Tuchtcollege
voor de Gezondheidszorg, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
 
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.psychotherapietulp.nl/informatie/klachtenregeling/
 
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
 
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
 
Walter de Vries, psychotherapeut, Culemborg
Christi van Proosdij, Psychotherapeute Rijswijk (GLD),
 
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten
Ja
 
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
https://www.psychotherapietulp.nl/informatie/wachtlijst/
 
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
 
De aanmeldprocedure 1. U belt de praktijk voor een korte kennismaking: 0345-501395. 2.
Inschrijving via de website: klik hier / keuze Basis GGZ of Specialistische GGZ / zoek op naam: “Tulp”/
Klik op zoeken / Klik op het bolletje "b/s" in de kaart / Klik op inschijven / Vul het formulier in /
Verzend het formulier / Wacht op bevestiging via uw email. Let op: Bij inschrijving heeft u uw
verwijsbrief van de huisarts en uw identiteitskaart nodig. Bij geen internet kan u geholpen worden
door het secretariaat: 0900-5553000.
 
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
 
Ja
 
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Maarten Tulp
 
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
 
 
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
 
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
 
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Maarten Tulp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Maarten Tulp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
 
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
 
Ja
 
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
 
Ja
 
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
In het eerste afspraak maakt u kennis met uw therapeut en wordt er met u samen onderzocht wat
uw problemen zijn. In het tweede gesprek wordt er aan de hand van het verslag van dit onderzoek
gekeken of uw therapeut u goed begrepen heeft. Op basis hiervan wordt er een behandelplan
gemaakt waarin staat wat u van uw therapeut kan verwachten, wat er van u wordt verwacht en
hoeveel bijeenkomsten we denken nodig te hebben. De conclusies en het behandelplan krijgt u op
papier mee naar huis bij wijze van overeenkomst
 
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
IDe meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten. Uw behandeling wordt regelmatig
met u geevalueerd in een apart gesprek, met klachten-vragenlijsten en met een z.g. ROM-meting
 
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Minimaal na 10 consulten
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Dit wordt gedaan zowel met het instrument de CQI en als vast onderdeel in gesprek
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Maarten Tulp
Plaats: Zoelmond
Datum: 30-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja