Kwaliteitstatuut GGZ - vrijgevestigden

23-04-2022 07:51
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2022.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Maarten Tulp
BIG-registraties: 19049269525
Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut - Supervisor VGCt - EMDR europe practitioner
Basisopleiding: GZ-psycholoog - Klinisch psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94001588
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: tulp, praktijk voor psychotherapie
E-mailadres: praktijk@tulp.nu
KvK nummer: 11068743
Website: praktijk@tulp.nu
AGB-code praktijk: 94055171
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Als klinisch psycholoog werk ik in de volle breedte van de doelgroep in de GGZ aan
gedragsproblemen en emotionele problemen. Door mijn functie elders in de GGZ als
programmaleider angst, dwang & PTSS ben ik in het bijzonder hierin gespecialiseerd
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angststoornissen
Stemmingsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Individuele therapie
Groepstherapie
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Alle hoofddiagnoses
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Delirium, dementie en overig
Alcohol
Overige aan een middel
Schizofrenie
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Maarten Tulp
BIG-registratienummer: 19049269525
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Walter de Vries
BIG-registratienummer: 09052101816
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Maarten Tulp
BIG-registratienummer: 19049269525
Medebehandelaar 1
Naam: Christi van Proosdij
BIG-registratienummer: 19056722016
Specifieke deskundigheid: GZ psycholoog
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Walter de Vries, Psychotherapeut, BIG 09052101816
Christi van Proosdij, GZ-psycholoog, BIG 19056722016
Ester Riphagen-Regtien, huisarts, BIG 19045619101
Annette van der Aa, huisarts, BIG 89054363701
Jan Keukens, huisarts, BIG 29022007801
Chris van Tuyll, huisarts, BIG 29024367501
Ester Hilkens, huisarts, BIG 19056426401
Christine Schut, huisarts, BIG 09063075801
Martin Schut, huisarts, BIG 79058688701
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Multi disciplinair overleg, op- en afschaling zorg, consultatie en medicatie
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij mijzelf en de huisartsen uit
mijn netwerk
Ester Riphagen-Regtien, huisarts, BIG 19045619101
Annette van der Aa, huisarts, BIG 89054363701
Jan Keukens, huisarts, BIG 29022007801
Chris van Tuyll, huisarts, BIG 29024367501
Ester Hilkens, huisarts, BIG 19056426401
Christine Schut, huisarts, BIG 09063075801
Martin Schut, huisarts, BIG 79058688701
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: De huisartsenpost (HAP) in Tiel en via hen bij de GGZ-instelling propersona - acute dienst
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Regio-netwerk van 1NP medewerkers:
Walter de Vries, psychotherapeut
Christi van Prooosdij, GZ psychologe
Guido Machielsen, klinisch psycholoog
Maartje Jaspers, danstherapeute
Jamie van der Snel, muziek therapeute
Desiree verheij, PMT
Alike Visser, psycholoog-huisarts
Mariska Helling, systeem opstellingen en 3e generatie indo-problematiek
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
In frequent bilateraal overleg en intervisie geven wij vorm aan samen leren en verbeteren
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psychotherapietulp.nl/financieel/
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psychotherapietulp.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVPkwaliteitscriteria.
pdf
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtencommissie van LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN &
PSYCHOTHERAPEUTEN.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Walter de Vries, psychotherapeut, Culemborg
Christi van Proosdij, Psychotherapeute Rijswijk (GLD),
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
https://www.psychotherapietulp.nl/informatie/wachtlijst/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De aanmeldprocedure
1. U belt de praktijk voor een korte kennismaking: 0631394797
2. Inschrijving via de website: klik hier / keuze Basis GGZ of Specialistische GGZ / zoek op naam:
“Tulp”/ Klik op zoeken / Klik op het bolletje "b/s" in de kaart / Klik op inschijven / Vul het formulier in
/ Verzend het formulier / Wacht op bevestiging via uw email.
Let op: Bij inschrijving heeft u uw verwijsbrief van de huisarts en uw identiteitskaart nodig.
Bij geen internet kan u geholpen worden door het secretariaat: 0900-5553000.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
In het eerste afspraak maakt u kennis met uw therapeut en wordt er met u samen onderzocht wat
uw problemen zijn. In het tweede gesprek wordt er aan de hand van het verslag van dit onderzoek
gekeken of uw therapeut u goed begrepen heeft. Op basis hiervan wordt er een behandelplan
gemaakt waarin staat wat u van uw therapeut kan verwachten, wat er van u wordt verwacht en
hoeveel bijeenkomsten we denken nodig te hebben. De conclusies en het behandelplan krijgt u op
papier mee naar huis bij wijze van overeenkomst
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
IDe meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten. Uw behandeling wordt regelmatig
met u geevalueerd in een apart gesprek, met klachten-vragenlijsten en met een z.g. ROM-meting
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
na 10 consulten
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Dit wordt gedaan zowel met het instrument de CQI en als vast onderdeel in gesprek
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Maarten Tulp
Plaats: Zoelmond
Datum: 05-01-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja